มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร. รัชฎา บุญเต็ม

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร. เชาวรีย์ เรืองวิไลทรัพย์

University of Kansas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ. ดร. กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร. สมเจตน์ ชัยยะ

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สุภาพ เกิดแสง

University of Southern California

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สวรรยา ศกุนตะเสฐียร

University of Nebraska-Lincoln

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. พรศรี เจริญพานิช

Marburg University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

Mississippi State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ

University of Potsdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนากานต์ ทองสุข

Graz University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ภาสวรรณ นพแก้ว

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ชวรัตน์ ศิริวงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. จิตนภา ศิริรักษ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. รุ่งรัตน์ วัดตาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. วิทวัส หาญดี

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนากร ปริญญาศาสตร์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

Wake forest University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุนทรี ทารพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานชั่วคราว
ลาศึกษาต่อ

ดร. สุนทร สุวอเขียว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุชารัตน์ สนองเกียรติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กฤช เศรษฐการ

University of Houston

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ผศ. ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. วัลลพ พรมเสน

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อดิศรี เจริญพานิช

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สินีนุช สุวรรณาภิชาติ

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรัณยพร มากทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นาฏระพี กรุณา( วันเทียน)

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรวรรณ บริรักษ์

University of Amsterdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 3