มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง

ดร. วัชรพงศ์ ศรีแสง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง