สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

ดร. หาญชนะ เกตมาลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน