บริษัท SCG Chemicals จำกัด

ดร. ภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. อวัสญา วานิชชา

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)