มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ดร. ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน