มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รศ. ดร. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. เข้ม พุ่มสะอาด

Univeristy of Tuebingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ. ดร. น้ำฝน คูเจริญไพศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา

University of Newcastle

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. วีรมลล์ ไวลิขิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. สมัคร์ พิมานแพง

University of Scranton

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนงค์นาฎ เกษร

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. วิศรุต โพธิ์อ้น

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มนตรี มณีภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

University of York

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. นิสรา สิรสุนทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. อัครินทร์ บุญสมบัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อุทุมพร จงถาวรวุฒิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นพนิธิ ทองหิน

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิตตินาถ รัตนมุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนิต ศิริบุญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน