มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร. สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นันทพร เกตุเลขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน