ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดร. ประสาท กิตตะคุปต์

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. อุชุพล เรืองศรี

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน