โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. อุไรวรรณ ธรรมศิริพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ครรชิต สอสิริกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน