โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

น.ส. สายใจ สโมสร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เกศรินทร์ ชูม้อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน