มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดร. วันชัย ตาปัญโญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน