มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย สุรัชน์ อินทสังข์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ. ดร. กรกฎ นวคุณ (ทำไร่)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ. ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์ (สมพงษ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย โกวิท น้อยโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย พิทักษ์ ใจคง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. จริยา ร่มสายหยุด

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัศมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. กนกพร(ธนภร) จันทนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. สุปรีชา หริ่มรัชดา

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อัตถสิทธิ์ สินนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. กิตติวัฒน์ ตั้งมงคลเลิศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อภิวัฒน์ ชมภูสอ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา