สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดร. แพรรวี เคหะสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน