สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดร. แพรรวี เคหะสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน