กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร. อรุณรัตน์ จีนมัชยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุภาภรณ์ กสิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา