มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดร. อาคม ขัดฝั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน