โรงเรียนนายเรือ

น.ส. พิรญาณ์ ทิพากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน