โรงเรียนนายเรือ

น.ส. พิมลา ศรีวสุธากุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พิรญาณ์ ทิพากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน