มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส. ศิริกัญญา จึงธนวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT)

นาย วีรชน มีฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน