สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ดร. วัฒนา ตันมิ่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา