มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดร. อำพล เลี้ยงพรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน