มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดร. วิภานุช ใบศล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน