มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร. สิทธิโชค ทรงสอาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน