กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดร. ชินพร วงศ์วัฒนไพบูลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วัลลภา วงศ์แสน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน