ธนาคารกรุงไทย

ดร. ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

Brown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนวรรธน์ วรวัชร์ทวีชัย (โอภาส ชาญพงศ์พิสุทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ แย้มพิกุลสกุล

University of Michigan at Ann-Arbor

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชาณิน เลาหพันธุ์

Carnegie Mellon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พิชญุตม์ อุปพันธ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน