มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นาง ดวงเดือน เทพนวล (หินสิน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ณรงค์พันธ์ (สุชาติ) ฉุนรัมย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น.ส. อาจารีย์ ทองอ่อน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน