ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. โสภณ ธัญญาเวชกิจ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนรรฆ ยอดภิญญาณี

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน