โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ธนิกานต์ อุดมชโลทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ก่อกุศล มาแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย รัชนิกร กุมรัมยะกุล(กุมรัมย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน