สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

น.ส. กมลพรรณ เรืองมาก

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรณ์สิริ เหล็กไหล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน