มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร. ชุติมา มัญชวินทร์

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. สายฝน สิทธิมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ชมพูนุช อิ่มทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นารีมัส เจะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน