มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

น.ส. ชยาภา ดารายน

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วรัญชัย ยิ่งคำนึง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน