มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ดร. สุวิมล สืบค้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์

Georgetown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เอกชัย จงเสรีเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน