สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

น.ส. วรรณสิริ วรรณรัตน์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา