มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน