มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร. ชัยณรงค์ รักธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน