สถาบันวิทยสิริเมธี

ศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ. ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร. วินิช พรมอารักษ์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. ฑิตยา ยุทธเลขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์

University of Washington

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน