กรมประมง

ดร. กนกวรรณ แสนสุวรรณ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ไชยรัตน์ บำรุงสุข

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน