มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร. ชาญวิทย์ เรืองเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

Lunds Universitet

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน