มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ. ดร. จักรกริช อนันตศรัณย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภัทราวรรณ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน