มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์

Colorado State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อาภาพร บุญมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน