มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร. สุพรรณี แสนพินิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร. กฤตภาส(ชลายุทธ) วงค์มา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กุลวดี สุวรรณไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน