มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดร. อานิษา ราศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน