สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ)

นาย วีรศักดิ์ ดีอ่ำ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นครินทร์ ลิ้มรังษี

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน