มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. จิรันดร ยูวะนิยม

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

University of Pennsylvania

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. พลังพล คงเสรี

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ มณีสว่าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

State University of New York

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ

Yale University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง

Columbia University in the City New York

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. มีโชค ชูดวง

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. วรรณี อังคศิริสรรพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

Liverpool John Moores University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดรุณี บุรีภักดี ลอว์สัน

University of Tennessee, Knoyville.

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ชาติชาย กฤตนัย (แซ่ก๊วย)

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. อภินันท์ อุดมกิจ

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. พิเชษฐ กิจธารา

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. จงกล จารุภัทรากร

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์

Brown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. กรกนก บุญวงษ์

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์(พัลลภ กาญจนภาณุรัช)

Harvard University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เมธา มีแต้ม

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. นรินทร์ ณัฐวุฒิ

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. อรอุมา เขียวหวาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สุจินต์ วังสุยะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อัศวิน สินทรัพย์

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

University of Alabama

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. มาริสา พลพวก

Washington University in St.Louis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุจินต์ สุวรรณะ

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (มนต์สถาพร)

University of Stuttgart

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พหล โกสิยะจินดา

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ทินกร เตียนสิงห์

University of Aberdeen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรคู

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. โศรยา พรสุวรรณ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

College of William and Mary

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์

The University of Utah

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. พิมพ์เพ็ญ เจริญ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชัชวาล ปานรักษา

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เนาวรัตน์ ศรลัมพ์ (ถนอมสิงห์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ศิวพร มีจู

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ทรงคุณ บุญชัยสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์ (ชัยศักดิ์เลิศ)

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกศสิริ คงมนัส

University of Ottawa

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. จุฑาธิป อาชาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรราษฎร์ เรืองโรจน์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ปรมิตา พันธ์วงศ์

University of York

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อุษา ดอกพรหม

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ศิราวัลย์ ชาติทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

ดร. วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัทรนา แซ่จิว

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชูชัย เนตรธุวกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สุดารัตน์ บุญยง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภัทรอร (จงสัจจา) หาวนพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภูวิศ อมาตยกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. อัญรัตน์ วัฒนพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

Louisiana State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. พร้อมสิน มาศรีนวล

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. เยาวรินทร์ นครภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปิติ องค์มงคลกุล

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศุภจิต สระเพชร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ศรินทิพย์ ปรีดาเกษมสิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิศามณี เจริญชนม์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. วีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา

ดร. สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธารา เฉลิมทรงศักดิ์

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อารียา จันทศรี

University of Rochester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สิรดา ศรีหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธเนศ พฤทธิวรสิน

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พูนทวี แซ่เตีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธันฐภัทร์ (ธนรุจน์) บุญช่วย

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วสกร แลสันกลาง

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มัญชุตา แดงกุลวานิช

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. พงศกร กาญจนบุษย์

The University of Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 7