มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ. ดร. ยอดธง ใบมาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน (อ่อนขาว)

มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ธีรชัย คุณโทถม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาย อรรถสิทธิ์ โรจนกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. รัชนีกร พิลาสมบัติ

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. เจษฎา จุรีมาศ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. อัณศยา ท่อนโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. กมลหทัย พูลพงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. วิภาวี ตั้งใจ

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน