มหาวิทยาลัยพะเยา

นาย เด่น เครือสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. รักสกุล แก่นเรณู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
รอบรรจุ

ดร. ไวพจน์ งามสอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม(หน่อแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. ศุภกร จันเลน

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. นิรมล รังสยาธร

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. สิริวัฒน์ บุญชัยศรี

University of Essex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว