มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิทัศน์ ฝักเจริญผล

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อินทิรา ขูดแก้ว

Tsukuba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. อดิศร ไชยบาง

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์ (ปิยะพงษ์กุล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. นุชนาฎ สัตยากวี

Institul National Des Science Appliauees de Lyon

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์

University of Syvaskyla

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน