มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. นุพันธ์ เขียวไม้งาม

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ. ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. อภิญญา นวคุณ (ตันเฮง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. สุจินตนา ชมภูศรี(วงศ์ปัน)

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ (ธมนวรรณ)

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. อุรีรัฐ วัฒนชนม์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. ศิริพรรณ บรรหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

University of York

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. วาสินี พงษ์ประยูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์

Gottingen University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. สินีนาฏ ศรีมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. จุฑารัตน์ คงสอน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. วริน (วศิน) วิพิศมากูล

University of Texas at Austin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธีรนันท์ นงค์นวล

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ดร. สารัตน์ ศิลปวงษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

University of Illinois at Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. กวีญา สินธารา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิทธิ บัวทอง

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรนพ สุขภารังษี

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อุกฤษ นาฎแก้ว

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิโรจน์ เครือภู่

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุธินี บุญอนันต์วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

University of St Andrews

สำเร็จการศึกษา

ดร. ศศิภาวรรณ มาชะนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 2