กรมการพลังงานทหาร

นาย ทรงวุฒิ นิรัญศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมการพลังงานทหาร

นาย ไพศาล ปลั่งกลาง

Universität Hildesheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน