มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ (เบญญาเธียร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. ศิริพรรณ สารินทร์ (ชิดบุรี)

University of Aberdeen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศ. ดร. กิจการ พรหมมา

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ (เนียมทรัพย์)

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู (คชฤทธิ์)

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. จันทร์ทิภา จบศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. จตุรงค์ สุภาพพร้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. ชมพิศ แก้วมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. เบญจวรรณ สิงห์ภู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย อลงกรณ์ ขัดวิลาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ (บุญทา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. เนริสา คุณประทุม

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ปรารถนา สมาศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. คเชนทร์ แดงอุดม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. อัญชลี สิริกุลขจร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. สัมพันธ์ เนตยานันท์

Georgia State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย โกวิทย์ ศุภโกศล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รัศมี สิทธิขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดร. ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

University and INSA of Rouen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุภลักษณ์ สุมาลย์โรจน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนันต์ เคนท้าว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. หทัยทิพย์ ชาชิโย (เวียงจันทร์)

Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ทีปานิส ชาชิโย

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. อนุพันธ์ เนตยานันท์

University of North Texas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นิยม โฮ่งสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คมสัน เทียนสมจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ศศิพร ประเสริฐปาริฉัตร

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรรถพล อ่ำทอง

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุษบา บุญเซ่ง

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 2