มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร. เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ (โชคสกุลพร)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนครพนม

น.ส. จิราพร สมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิรัชดา กาฬโอฆะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน