มหาวิทยาลัยทักษิณ

นาย ปิติ พานิชายุนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร. สืบพงศ์ สงวนศิลป์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณวงศ์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. วันกุศล ชนะสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน